Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

RESEVILLKOR

Här är de villkor som reglerar avtalet mellan resenären och researrangören. I Avtalet ingår också information om det aktuella researrangemanget. För resan gäller de allmänna och särskilda resevillkoren för paketresor som anges nedan. De särskilda resevillkoren som anges med kursiv stil är särskilda villkor för arrangören och kompletterar de allmänna resevillkoren.

1 AVTALET

1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fodra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som skall fullgöras av någon annan än arrangören. Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot resenären på samma sätt som arrangören. Huvudresenären är den person som bokar resan och därmed ingår avtal med arrangören. Alla ändringar samt ev. avbeställning måste ske av huvudresenären. Med resenärer som önskar göra någon form av ändringar av resan måste således göra detta via Huvudresenören. Återbetalning vid avbeställning sker till Huvudresenören se 3.5

1.1.2 Om resenär under 18 år reser utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället. Intyg visande på samtliga målsmäns godkännande ska insändas till arrangören innan betalning av resan görs.

1.2 Uppgifter i arrangörens kataloger och broschyrer är bindande för arrangören. Arrangören får dock ändra uppgifter i kataloger och broschyrer innan avtal har träffats. Detta får dock endast ske om ett uttryckligt förbehåll om det har gjorts i katalogen eller broschyren och om resenären tydligt informerar om ändringarna.

1.3 Arrangören skall hålla resenärer underrättad om frågor av betydelse för resenärern som sammanhänger med avtalet.

1.4 Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i avtalet endast om den sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris eller skilda priser som är knutna till varandra.

1.5 Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalt överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar. Arrangören skall bekräfta resenörens beställning utan dröjsmål.

1.6 Resenärer som av någon anledning helt eller delvis inte utnyttjar bokad resa eller inte infinner sig i tid för flygets avgång bryter sitt reseavtal. Någon återbetalning av outnyttjade delar sker ej.

2 BETALNING AV PRISET FÖR RESAN

2.1 Resenären skall betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.

2.2 Arrangören får inte kräva slutbetalning av resans pris tidigare än 40 dagar före avresan, om inte annant särskilt överenskommits.

2.3 Arrangören får i samband med bekräftelsen ta ut en första delbetalning, sk anmälningsavgift. Anmälningsavgiften skall vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt. Anmälningsavgiften är max 1000:- per person för resor inom Europa. Undandag är Vår F1 resa där anmälningsavgiften är 2500:-

2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften som skadestånd om inte detta är oskäligt. Slutbetalningen för resan skall vara arrangören tillhanda senast 30 dagar före avresan om inte annat särskilt angivits. Samtidigt med denna betalning fullgörs fungerar arrangörens resehandling som gällande färdhandling. Fullgjord betalning skall kunna styrkas före avresan. Har inte full betalning för resan kommit arrangören tillhanda senast 30 dagar före avresedagen. om inte annat särskilt avtalats. äger arrangören rätt att betrakta reseavtalet som annullerat och tillgodoräkna sig anmälningsavgiften. Vid beställning av resa mindre än dagar före avresan skall det totala priset för resan betalas omedelbart.

2.5 Önskar resenären av & Ombokningsförsäkring skall detta anmälas vid beställningen av resan. Avgiften för av och ombokningsförsäkring erläggs samtidigt med anmälningsavgiften och återbetalas inte vid avbokning. Av och ombokningsförsäkringen börjar gälla direkt efter att avtal ingåtts och kan ej tas bort när anmälningsavgiften är betald. Försäkringen kostar mellan 200-400:- per vuxen.